SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

Narzeczeni chcący zawrzeć Sakramentalny związek małżeński w Kościele Katolickim, powinni:

 • Przynajmniej na pół roku przed zgłosić się do kancelarii parafialnej (w godzinach jej urzędowania) OSOBIŚCIE  w celu ustalenia terminu ceremonii ślubnych.

 • Jeżeli ślub ma być zawierany w innej parafii niż parafia zamieszkania jednej ze stron, potrzebna jest ZGODA na ślub zawierany poza parafią własną. Taką zgodę można otrzymać w kancelarii parafialnej parafii narzeczonego lub narzeczonej. Wystarczy zgoda z jednej parafii.

 • Narzeczeni zobowiązani są do uczestnictwa w naukach przedślubnych oraz konsultacjach poradni życia rodzinnego (O Poradni Życia rodzinnego w naszej parafii czytaj poniżej strony). Nauki te można odbyć w dowolnej parafii. Potwierdzenie ich ukończenia dostarcza się napóźniej na tydzień przed ślubem.
  Zobacz ▶ [nauki przedmałżeńskie oraz poradnie życia rodzinnego w naszej diecezji]

 • Na trzy miesiące przed planowaną datą ślubu, narzeczeni powinni osobiście zgłosić się do kancelarii parafialnej w celu spisania PROTOKOŁU PRZEDMAŁŻEŃSKIEGO. Do spisania protokołu potrzebne są następujące dokumenty:

 • Dowody osobiste;

 • Dokumenty konkordatowe (jeżeli narzeczeni chcą zawrzeć ślub konkordatowy). Ważność tych dokumentów wynosi 6 miesiący. Decyduje data wydania dokumetów, która nie może wygasnąć przed dniem planowanego zawarcia ślubu. Dokumenty te należy pobrać osobiście z USC. W przypadku osób, które zawarły już wcześniej między sobą ślub cywilny, trzeba dostarczyć akt ślubu cywilnego;

 • Aktualne świadectwa chrztu (wydane w celach małżeńskich). Świadectwo takie, wydane w parafii chrztu świętego jest ważne 6 miesięcy. Decyduje data na świadectwie;

 • Na świadectwie chrztu powinna być informacja dotycząca przyjętego sakramentu bierzmowania. Jeżeli nie ma takiej adnotacji, potrzebne jest osobne świadectwo przyjęcia sakramentu bierzmowania (charakteru dokumentu nie ma pamiątka bierzmowania);

 • Świadectwa ukończenia katechezy na poziomie szkoły ponadpodstawowej (lub świadectwa ukończenia katechizacji).

 • Po spisaniu protokołu w parafiach narzeczonych muszą być wygłoszone ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE. Czas wygłaszania zapowiedzi wynosi trzy tygodnie. Po tym czasie należy dostarczyć potwierdzenie o wygłoszonych zapowiedziach do parafii ślubu.

 • Narzeczeni są zobowiązani do odbycia 2 spowiedzi przedślubnych.

 • Świadkami ślubu mogą być tylko osoby pełnoletnie, legitymujące się dowodem osobistym (lub paszportem).

 • W dniu zawarcia ślubu narzeczeni i świadkowie ślubu, minimum 15 minut przed godziną ślubu, powinni zgłosić się w zakrystii z dowodami osobistymi, obrączkami i potwierdzeniem spowiedzi przedślubnych narzeczonych.

Zapraszamy również do Poradni Życia Rodzinnego przy naszej parafii. Kontakt: Pani Małgorzata Biskup, tel: 667 337 131.

PORADNIA ŻYCIA RODZINNEGO W NASZEJ PARAFII

Poradnia Życia Rodzinnego skierowana jest do:

 • narzeczonych w ramach przygotowania do Sakramentu Małżeństwa

 • małżonków, którzy pragną polepszyć jakość życia małżeńskiego i rodzinnego lub przeżywają kryzysy

 • małżonków, którzy pragną się zapoznać z naturalnymi metodami planowania rodziny

 • małżonków w sytuacjach szczególnych (np. planujących poczęcie, po porodzie, w okresie menopauzalnym)

 • osób, które dotknięte są problemami dotyczącymi życia rodzinnego

Spotkania w Poradni mają charakter indywidualny.

Poradnia pełni dyżur w środy po telefonicznym umówieniu się z doradcą: Małgorzata Biskup 667 337 131

W okresie wakacyjnym (lipiec – sierpień) poradnia jest nieczynna, dlatego narzeczeni przygotowujący się do zawarcia związku małżeńskiego proszeni są o zgłoszenie się w Poradni w terminie uwzględniającym dwumiesięczną przerwę.

Konsultacje indywidualne w Poradni Życia Rodzinnego dla narzeczonych mają, podobnie jak nauki ogólne, charakter obowiązkowy i obejmują cykl trzech spotkań. Między tymi spotkaniami wskazane jest zachowanie odpowiedniego (ok. miesięcznego) odstępu czasowego, dlatego optymalny czas odbycia trzech spotkań obejmuje łącznie 2 – 3 miesiące. Prosimy, aby narzeczeni planując termin zawarcia związku małżeńskiego uwzględnili ten czas przeznaczony na przygotowanie do Sakramentu Małżeństwa i zgłaszali się do Poradni z odpowiednim wyprzedzeniem

Zapraszamy do odwiedzenia diecezjalnej strony Duszpasterstwa Rodzin, gdzie są zawarte wszystkie przydatne informacje dla narzeczonych, jak również podane są namiary na specjalistyczne poradnie.

Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Gliwickiej: www.dorodzin.pl

informacje o naukach ogólnych dla narzeczonych (w różnych formach i miejscach), dyżurach poradni w naszej diecezji, propozycje dla rodzin, ciekawe artykuły i linki

Instrukcja o roli muzyki kościelnej podczas liturgii zawierania małżeństwa

 1. Małżeństwo kanoniczne z reguły jest zawierane podczas Mszy św., dlatego celebracja liturgiczna powinna się odznaczać właściwym doborem repertuaru muzycznego, zgodnym z obowiązującymi normami prawa powszechnego i partykularnego w zakresie muzyki i liturgii.

 2. Podczas zawierania małżeństwa należy używać tekstów liturgicznych w ścisłym znaczeniu (antyfony, psalmy), gdyż ich melodie zostały zatwierdzone przed kompetentną władzę kościelną. Stąd też mają one pierwszeństwo przed innymi śpiewami i gatunkami muzyki.

 3. W przypadku zawierania małżeństwa w dniu, który ma liturgiczną rangę uroczystości, należy użyć formularza mszalnego z tej uroczystości oraz odpowiednio dobrać czytania. W związku z tym śpiewy na wejście i Komunię św. należy wybrać z przypadającej uroczystości.

 4. Jeśli kapłan przed rozpoczęciem Mszy św. wprowadza nupturientów do ołtarza od drzwi kościoła, należy wykonać śpiew lub stosowny utwór organowy. Następnie należy wykonać pieśń na rozpoczęcie Mszy św.

 5. Podczas liturgii zawierania małżeństwa należy zachować zasadę, w myśl której spośród wszystkich rodzajów śpiewów pierwszeństwo mają śpiewy chorałowe oraz śpiew całego zgromadzenia liturgicznego. Niektóre śpiewy może wykonywać solista, pod warunkiem że ich treść jest zgodna z charakterem czynności liturgicznej. Kategorycznie zakazuje się wykonywania repertuaru świeckiego, muzyki powstałej dla innych celów niż liturgia, chociażby ich treść pośrednio nawiązywała do tekstów religijnych. Zakaz, o którym mowa, dotyczy także solowej muzyki instrumentalnej.

 6. Należy kierować się zasadą, w myśl której organy są głównym instrumentem liturgicznym, dlatego ich brzmienie powinno towarzyszyć obrzędom. Udział innych instrumentów jest dozwolony, pod warunkiem że ich dźwięk odpowiada godności miejsca kultu i nie kojarzy się z muzyką świecką. Kategorycznie zabrania się korzystania z akompaniamentu odtwarzanego z jakichkolwiek nośników elektronicznych.

 7. Udział solistów w liturgii może mieć miejsce jedynie za zgodą proboszcza lub administratora parafii. W sprawach spornych instancją odwoławczą jest Sekcja Muzyki Kościelnej.

Pierwszy Synod Diecezji Gliwickiej (2017-2018), Statuty i Aneksy, Aneks XII