FORMALNOŚCI POGRZEBOWE

1. Sprawy związane z pogrzebem załatwiane są o każdej porze, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się.

2. Spraw związanych z pogrzebem dokonać należy osobiście, przez najbliższych z rodziny bądź, jeśli jest to niemożliwe, znajomych lub sąsiadów osoby zmarłej. Parafia nie załatwia tych spraw telefonicznie ani poprzez pośrednictwo zakładów pogrzebowych.

3. WAŻNE! Zgłoszenia pogrzebu należy dokonać przed wizytą w zakładzie pogrzebowym, aby ustalić dzień i godzinę Mszy św. w parafii. Informujemy o tym, gdyż zdaża się, że rodzina ustala dzień i godzinę w pierwszej kolejności z zakładem pogrzebowym i informuje o tym w kancelarii, a w tym czasie został już przyjęty inny pogrzeb, bądź kapłani w tym czasie pełnią inne obowiązki (np. zajęcia w szkole).

4. Wymagane dokumenty potrzebne do pochówku osoby zmarłej:

 • skrócony odpis aktu zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego;
 • karta zgonu potwierdzona przez lekarza i Urząd Stanu Cywilnego (część przeznaczona dla administracji cmentarza).

5. Przy zgłoszeniu pogrzebu omawiane jest miejsce pochówku, koszt pogrzebu, a także rezerwacja grobu na 20 lat.

Informujemy, że:

1. Jeżeli w ramach pogrzebu rodzina osoby zmarłej chce złożyć jakieś podziękowania lub dołączyć do modlitwy wiernych zmarłych z rodziny, należy napisać to na kartce i dostarczyć, przed rozpoczęciem pogrzebu, do zakrystii kaplicy cmentarnej.

2. Przed samym pogrzebem trudno o udzielenie sakramentu pokuty, dlatego prosimy o przystąpienie do niego wcześniej, w kościele parafialnym.

INFORMACJE DODATKOWE

1. Jeżeli pogrzeb kogoś z naszych zmarłych parafian ma odbyć się w innej parafii, należy zgłosić się w kancelarii parafialnej z aktem zgonu, celem zapisania osoby zmarłej w księgach metrykalnych oraz uzyskania zgody na pochówek poza własną parafią.(*Patrz: informacja na samym dole strony)

2. Jeżeli rodzina chce pochować na naszym cmentarzu członka swojej rodziny, który z naszej parafii nie jest, potrzebna jest zgoda proboszcza miejsca zamieszkania osoby zmarłej.(*Patrz: informacja na samym dole strony)

3. Jeżeli zmarły ma być pochowany w urnie, możliwy jest pochówek tylko w urnie ekologicznej (biodegradowalnej).

4. Warto pamiętać o Mszy Świętej za osobę zmarłą. W pierwszą sobotę miesiąca o godz. 17.00 (chyba, że w danym miesiącu ogłoszono inaczej) celebrujemy Mszę świętą za zmarłych z ostatniego miesiąca.

5. Pobieranie opłat za miejsce na cmentarzach komunalnych i wyznaniowych (parafialnych) przewidziane jest w art. 7 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Zgodnie z tymi przepisami grób nie może być użyty do ponownego chowania przed upływem lat 20. Natomiast po upływie lat 20 ponowne użycie grobu do chowania nie może nastąpić, jeżeli jakakolwiek osoba zgłosi zastrzeżenie przeciw temu i uiści opłatę przewidzianą przez zarządcę cmentarza. 

6. Wniesienie opłaty za miejsce na cmentarzu i w związku z tym prawo do grobu związane jest z dniem śmierci danej osoby. Przykład:

 • Osoba zmarła 15 lipca 2000 roku. Termin ważności wniesionej na 20 lat opłaty mija więc 15 lipca 2020 roku. Po tym terminie miejsce na cmentarzu uznaje się za nieopłacone. Podobnie ma to miejsce w przypadku przedłużenia miejsca na cmentarzu.(Patrz poniżej: PRZEDŁUŻENIE REZERWACJI GROBU)

7. Z wniesionej opłaty za miejsce na cmentarzu pokrywane są rachunki:

 • za użytkowanie wody,
 • za wywóz śmieci,
 • za serwis toalet przenośnych (TOI TOI),
 • za zatrudnienie osoby utrzymującej porządek na cmentarzu,
 • za konserwację urządzeń infrastruktury technicznej cmentarza, budynku gospodarczego i kaplicy cmentarnej.

8. Co składa się na koszt pogrzebu?

 • Opłata za miejsce na cmentarzu na 20 lat,(patrz powyżej - pkt 7)
 • Wykopanie i zakopanie grobu (grób pojedynczy, głębinowy lub urna) oraz uporządkowanie grobu po zakopaniu,
 • Ustawienie skrzyni drewnianej (opcjonalnie),
 • Posługa księdza, koszty związane z utrzymaniem kaplicy oraz cmentarza,
 • Zatrudnienie grabarza, kościelnego, organisty. Przypominamy, że parafia działając na podstawie obowiązującego prawa, a więc zatrudniając pracowników, ponosi wszystkie koszty, jakie ponosi osoba, która pracowników zatrudnia, tj. wynagrodzenie razem ze składkami rentowymi, emerytalnymi, wypadkowymi itp. odprowadzanymi do ZUS.

9. Wszystkie opłaty związane z pogrzebem przyjmowane są tylko i wyłącznie w kancelarii parafialnej.

PRZEDŁUŻENIE REZERWACJI GROBU/MIEJSCA

1. W celu przedłużenia rezerwacji grobu po upływie 20 lat od pogrzebu należy wnieść stosowną opłatę.

 • w kancelarii parafialnej
 • lub poprzez płatności internetowe - [KLIKNIJ TUTAJ].

Brak przedłużenia rezerwacji traktuje się jako rezygnację z prawa do grobu (zgodnie z art. 7 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych)

2. Wniesienie opłaty za miejsce na cmentarzu i w związku z tym prawo do grobu związane jest z dniem śmierci danej osoby. Przykład:

 • Osoba zmarła 15 lipca 2000 roku. Termin ważności opłaty mija 15 lipca 2020 roku. Wniesienie opłaty na kolejne np. 5 lat powoduje, że miejsce na cmentarzu opłacone jest do 15 lipca 2025 roku. Po tym terminie miejsce na cmentarzu uznaje się za nieopłacone. 

3. Przedłużenia miejsca na cmentarzu można dokonać na okres od 1 roku do maksymalnie 5 lat jednak nie wcześniej niż na rok przed upłynięciem terminu poprzedniej rezerwacji.

4. Z wniesionej opłaty za miejsce na cmentarzu pokrywane są rachunki:

 • za użytkowanie wody,
 • za wywóz śmieci,
 • za serwis toalet przenośnych (TOI TOI),
 • za zatrudnienie osoby utrzymującej porządek na cmentarzu,
 • za konserwację urządzeń infrastruktury technicznej cmentarza, budynku gospodarczego i kaplicy cmentarnej.

5. Opłaty związane z przedłużeniem miejsca na cmentarzu przyjmowane są w kancelarii parafialnej lub poprzez stronę internetową naszej parafii.

6. Groby zaniedbane na naszym cmentarzu są likwidowane bezpośrednio po upływie 20 lat od momentu pochówku, zaś w przypadku pozostałych grobów po 2 latach od upłynięcia terminu płatności za miejsce na cmentarzu.

REZYGNACJA Z MIEJSCA NA CMENTARZU

1. Rezygnację z dalszego użytkowania grobu/miejsca należy zgłosić w Kancelarii Parafialnej.

2. Należy złożyć stosowne pismo (do pobrania poniżej) oraz wnieść opłatę, która przeznaczona jest na fizyczną utylizację nagrobka. Może to uczynić tylko Dysponent grobu/miejsca.

3. Możliwe jest także usunięcie (zabranie) pomnika z cmentarza na własny koszt.

Pliki do pobrania

* PRZYPOMINAMY!!!

Prawo kanoniczne mówi, że wystarczy mieszkać powyżej 3 miesięcy na terenie danej parafii, by zostać jej członkiem (Kanon 101 Kodeksu Prawa Kanonicznego § 2). Parafie mają charakter terytorialny, w takim znaczeniu, że do parafii należą wszystkie osoby, które zamieszkują w jej granicach administracyjnych. Chodzi tu nie tyle o zameldowanie ale o faktyczne zamieszkanie. Zatem moją parafią jest ta, na której terenie obecnie mieszkam (od min. 3 miesięcy) i to proboszcz tej parafii jest moim duszpasterzem. Prawo Kanoniczne nie posługuje się pojęciem „zameldowania”. Przynależność do parafii zależy od „zamieszkania” czyli faktycznego przebywania na terytorium parafii. Dlatego wszelkie formalności dotyczące celebracji pogrzebu katolickiego są prowadzone zgodnie z przepisami Prawa Kanoniczego czyli wg zamieszkania w parafii. Jeśli ktoś chce pochować w naszej parafii członka swojej rodziny, który jest zameldowany na terenie naszej parafii, a ze względu na różne sytuacje zamieszkuje u rodziny na terenie innej parafii (powyżej 90 dni), zobowiązany jest przynieść zgodę na pogrzeb od proboszcza parafii, na której terenie osoba zmarła ostatnio mieszkała.